> Diagnostika / konsultatsioon

Diagnostika / konsultatsioon

Diagnostika / konsultatsioon 2019-09-02T18:01:51+02:00

Rahulolu-uuringud

Rahulolu-uuringuga mõõdame töötajate rahulolu kuni 12 valdkonnas (näiteks töö organiseeritus, töö sisu, töötingimused, juhtimine, psühholoogiline keskkond, füüsiline keskkond, probleemide ja konfliktide lahendamine, puhkus ja puhkamisvõimalused, karjäär ja areng). Igas valdkonnas on 3 kriteeriumit, millega rahulolu või rahulolematust hindavad töötajad viie-pallisel skaalal. Lisaks saab iga valdkonna kohta koguda avatud kommentaare. Uuringusse on võimalik lisada ka valikvastustega või avatud küsimusi.
Igas organisatsioonis on erinevad valdkonnad ja kriteeriumid, mille hindamine on oluline, seega disainime rahulolu-uuringu just Sinu organisatsiooni vajadustest lähtuvalt. Rahulolu-uuringu läbiviimiseks on spetsiaalne elektrooniline programm.  Tulemusi sorteeritakse erinevatest filtritest lähtuvalt (nt töötajate vanus, staaž, osakond, piirkond, ametikoht jne). Rahulolu-uuringu tulemuste raportis on kirjas ka soovitused edaspidiseks arendustegevuseks.

Rahulolu-uuringuid oleme läbi viinud näiteks järgmistes organisatsioonides:

Testostud ja -kõned

Testostude ja -kõnede eesmärk on hinnata teeninduskvaliteeti ning kaardistada konkreetse ametikoha töö eripärasid, mis annavad vahetu ülevaate organisatsiooni teeninduse hetkeolukorrast.
Seda meetodit kasutame sageli, et määrata enne koolitust  arengukohad ning hindame pärast toimunud koolituse tulemuslikkust.
Testoste ja –kõnesid on võimalik tellida omaette diagnostilise vahendina. Antud  meetodeid kasutades viime läbi reaalsed kliendikontaktid, mida analüüsime ja hindame eelnevalt tellijaga kooskõlastatud  kriteeriumite alusel. Testostude ja –kõnede kokkuvõttena sünnib raport, kus on kirjas hinnangud kõigile kriteeriumitele üksuste lõikes ning  koondina. Eraldi on välja toodud kõrgemaid hindeid saanud kriteeriumid ja peamised arengukohad koos kommentaaridega kõigi üksuste lõikes. Raportis on kirjas ka soovitused edasiseks arendustegevuseks.

Aeternum on testostusid ja -kõnesid läbi viinud näiteks järgmistes organisatsioonides:

seb logo

Teenindusvaatlused

Teenindusvaatluste eesmärk on hinnata teeninduskvaliteeti ning kaardistada konkreetse ametikoha töö eripärasid, mis annavad vahetu ülevaate organisatsiooni teeninduse hetkeolukorrast. Nii määrame enne koolitust arengukohad ning hindame pärast toimunud koolituse tulemuslikkust.
Testoste ja –kõnesid on võimalik tellida eraldi arendustegevusest, lihtsalt diagnostilise vahendina. Selle meetodi korral vaatleme teenindajate/müüjate tööd kohapeal  3-8 tunni jooksul. Kriteeriumid ja vaatluslehe oleme eelnevalt kooskõlastanud tellijaga. Teenindajad/müüjad on teadlikud, et nende tööd jälgitakse, seega sobib see meetod hästi just avatud organisatsioonikultuuri korral. Sageli mobiliseerivad teenindajad/müüjad enda teadmised ja oskused vaatluse alguses, mis võimaldab jälgida, mida nad juba teavad ning oskavad. Vaatluse lõpus tavaliselt minnakse enda harjumuspärasesse tegutsemismustrisse ning ilmnevad hoiakud. Teenindusvaatluste kokkuvõttena sünnib raport, hinnangutega kõigile kriteeriumitele nii üksuste lõikes kui ka koondina. Lisaks on eraldi välja toodud kõrgemaid hindeid saanud kriteeriumid ja peamised arengukohad koos kommentaaridega kõigi üksuste lõikes. Raportis on kirjas ka soovitused edasiseks arendustegevuseks.

Aeternum on teenindusvaatlusi läbi viinud näiteks järgmistes organisatsioonides:

Konsultatsioonid

Sageli kerkivad koolitustelt esile teemad, mis vajavad tegelemist väiksemas seltskonnas või  individuaalselt. Lisaks igapäevasele koolitustegevusele pakume tööalast konsultatsiooni ning isiklikku nõustamist, kus süüvime just konkreetsesse probleemsituatsiooni.

Kirjuta meile