> > > Kuidas püstitada häid eesmärke?

Organisatsiooni eesmärgid peavad olema kõrgelennulised, aga realistlikud. Kuidas leida sobiv tasakaal ja millest lähtuda eesmärkide püstitamisel? Enamasti on abiks SMART-kriteeriumid. Mida see tähendab?

SMART-kriteeriumid ehk eesmärk peab olema:

  • Specific
  • Measurable
  • Attainable, Agreed või Acceptable
  • Realistic
  • Timely, Timed, Time-bound

Specific

Eesmärk peab olema spetsiifiline ja konkreetne. See tähendab, et eesmärk tuleb selgesõnaliselt piiritleda: mida tahan saavutada, miks tahan saavutada, mida eesmärk hõlmab, kus toimub, kes teeb jne. Eesmärk peab olema üldsõnalisust ja ebamäärasust vältiv.

  • Halb näide: koolitame teenindajad paremini müüma.
  • Hea näide: 2011 aasta lõpuks on kõik ettevõtte teenindajad läbinud Aeternum Koolitused ja Konsultatsioonid OÜ poolt läbiviidud müügialase koolituse ning müüvad selle tulemusena 15% rohkem kaupa.

Measurable

Kuldreegel ütleb, et mida saab mõõta, seda saab ka juhtida. Eesmärk peab olema mõõdetav ja erinevate indikaatoritega määratletud (arvulised ja kvaliteedinäitajad). Mis kriteeriumid tuleb täita, et eesmärk oleks saavutatud? See reegel aitab jooksvalt järge pidada, kuidas ettevõte eesmärgi täitmise suunas liigub ning tähtaja lõpus hinnata, kas ja kui edukalt eesmärk täideti.

Attainable, Agreed, Acceptable

Eesmärk peab olema saavutatav ja vastuvõetav. Enamasti soovitatakse püstitada suuri eesmärke, sest parem on täita suurest eesmärgist pool, kui püstitada liiga väikseid eesmärke ja selle tulemusena saavutada vähem. Suurte eesmärkide püstitamisega tuleb siiski tajuda piiri, millest alates on eesmärk ebarealistlik – kui inimesed tajuvad, et eesmärke on võimatu täita, siis nende motivatsioon langeb.

Eesmärk peab olema kokkuleppeline – selle all peame silmas, et erinevate asjaosalistega on eesmärgi täitmist võimalik arutada ja ka nemad osalevad eesmärgi püstitamise protsessis (mitte keegi ei otsusta nende eest).

Realistic

Eesmärk peab olema reaalne. See tähendab, et eesmärki on võimalik antud tingimustes teostada, et seda tõepoolest ka tahetakse teostada. See kriteerium haakub eelmise kriteeriumi mõttega, et eesmärgid peavad olema suured, aga ei tohi olla liiga suured.

Timely, Timed, Time-bound

Eesmärk peab olema õigeaegne ja ajaliselt määratletud. See tähendab, et eksisteerivad kindlad tähtajad, mis ajaks midagi tehtud peab olema. Ka siin tuleb vältida umbmäärasust ning tähtajad peavad olema realistlikud.

Õigeaegsuse all peame silmas seda, et eesmärki püstitades tuleb küsida – kas praegu on parim aeg seda teha (või oleks erinevate tegurite tõttu parem alustada järgmises kvartalis, järgmisel aastal…?)

Eesmärgi juhitavus

Lisaks SMART-kriteeriumitele juhime Teie tähelepanu ka eesmärgi juhitavusele, mis tähendab seda, et eesmärk peab olema organisatsiooni tegevuse tulemusena saavutatav (pole mõtet püstitada eesmärke, mille täitmine ei sõltu reaalsuses Teie organisatsiooni tegevusest).

Loe ka varem ilmunud postitusi:

Mis on eesmärgid?
Mis on visioon?
Mis on missioon?

Allikad / täiendavat lugemist:
„Kliendilojaalsuse kuldraamat“ Ivar Soone, 2010 Äripäev
„Projektijuhtimine“ S. Salla, 2007, TLÜ Kirjastus
http://www.lvrkk.ee/kristiina/ariplaan/44_eesmrk.html
http://et.wikipedia.org/wiki/Eesmärk
http://topachievement.com/smart.html
http://www.goal-setting-guide.com/goal-setting-tutorials/smart-goal-setting
*Pilt: myriamperamo 
2011-11-17T19:17:56+02:00